top of page

Adatkezelési tájékoztató - Cookie tájékoztató - Impresszum                                                    

 

I.

Név: Észak Üvért Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Észak Üvért Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 9

Levelezési cím, panaszkezelés: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 9

          Cégjegyzékszám: 05 09 008052

         Adószám: 11955021205

E-mail: eszakuvertkft@gmail.com

Telefonszám: +3646321181

Weboldal: www.eszakuvert.com        (Adatkezelő)

 

II. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név: wix.com LTD.

Levelezési cím: 40 NAMAL TEL AVIV ST.

TEL AVIV 6701101

E-mail: wix-team@emails.wix.com

Telefonszám: 97235454900

Weboldal: www.wix.com                 (Adatfeldolgozó)

 

III. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 5. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  IV. A WEBSHOP ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSEK LEÍRÁSA

COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az ön hozzájárulása.

 

Bővebben:    https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

 

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben az alábbiakban:

 • KAPCSOLATFELVÉTEL

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés célja: Ön és az adatkezelő közötti kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

Kezelt adatok: Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés célja: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • RENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Kezelt adatok: Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék jellemzői, a vásárlás időpontja illetve az Ön banki adatai.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Ptk. szerinti általános elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megismerése.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése, melyhez a megjelölt adatok megadása elengedhetetlen. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

 • SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

Kezelt adatok: Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a teljesítés ideje, helye, a termék megjelölése és a vételár.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 • ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Kezelt adatok: Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS

Kezelt adatok: Az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe és maga a panasz.

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik, amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért.

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 • AZ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés célja: A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

V. ÜZLETSZERZÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉS

    HÍRLEVÉL-KÜLDŐ FUNKICÓ

Kezelt adatok: Az Ön neve, életkora, neme, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által értékesített termékek népszerűsítése, kedvezményekről való tájékoztatás és az az Adatkezelő szolgáltatásainak ajánlása valamint az Önnel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    REMARKETING

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Az adatkezelés célja: Remarketing tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés.

VI. FACEBOOK OLDAL

Kezelt adatok: Az Ön neve, neme, kora, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés célja az Adatkezelő weboldalain található-, valamint azokon meg nem található – exkluzív – tartalmak megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]. Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az Érintett hozzájárul a az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán. A hírlevélre a „Hírlevél küldés és Direkt marketing” pontban foglaltak érvényesek. Facebook nyereményjátékok használata során az adatkezelés „Nyereményjátékok adatvédelmi vonatkozásai” pontban foglaltak szerint zajlik.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

VII. NYEREMÉNYJÁTÉK

Kezelt adatok: Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az adatkezelő megőrizni.

Az adatkezelés célja: a nyereményjátékban részt vevő személy (Érintett) regisztrálása, kapcsolattartás, a nyertes kiválasztása valamint a nyeremény nyertes részére történő eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

VIII. ADATFELDOLGOZÓK

-TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ :

 

Név: wix.com LTD.

Levelezési cím: 40 NAMAL TEL AVIV ST.

TEL AVIV 6701101

E-mail: wix-team@emails.wix.com

Telefonszám: 97235454900

Weboldal: www.wix.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

IX. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Önnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Ön az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,

 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

 • adatforrás megjelölése

Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Ön részére. Az  által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő az Ön rendelkezésre.

Ön a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a jelen tájékoztatóban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Ön kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Ön által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő Önt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,

 • Ön tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,

 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Önt a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Ön megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Ön által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.

Az Ön a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás, kártya összerendezés során) személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz - ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.

Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Ön kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Ön kérelmében megadja a azon adatait, melyet az Adatkezelő részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott részére annak érdekében, hogy betudja azonosítani az igénylő Önt a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ön e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő.

Ön tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az IV. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Észak Üvért Kft

Levelezési cím: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 9

Telefonszám: +3646321181

E-mail cím: eszakuvertkft@gmail.com

 

Ön jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelő terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ön a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

XI. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

XII. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás a www.eszakuvert.com oldalon való közzétételt követően lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.09.27. napjától érvényes.

A fenti tájékoztató közérthető formában készült és a webshop tekintetében felmerülő legfontosabb információkat tartalmazza.

Amennyiben további tájékoztatást igényel, kérem érdeklődjön a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

 

--Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

bottom of page